HLS adaptive streaming tutorial

1.Định dạng link HLS non Adaptive streaming
1.1 Định dạng file lưu trữ
media1/2017/08/11/test.mp4
1.2 Định dạng link
  • http://{cdn_name}/a_{resource_id}_{application_name}/_definst_/{video_path}/playlist.m3u8
  • Trong đó: {video_path} = media1/2017/08/11/test.mp4

2. Định dạng link HLS Adaptive streaming
2.1 Định dạng file lưu trữ
media1/2017/08/11/test_360.mp4
media1/2017/08/11/test_480.mp4
media1/2017/08/11/test_720.mp4
media1/2017/08/11/test_1080.mp4
2.2 Định đạng link
  • http://{cdn_name}/a_{resource_id}_{application_name}/_definst_/amlst:{transformed_video_path}/playlist.m3u8
  • Trong đó: {transformed_video_path} = media1/2017/08/11/test

3. Định dạng link HLS Adaptive + Multiaudio (max 2 input audio)
3.1 Định dạng file lưu trữ
media1/2017/08/11/test_360.mp4
media1/2017/08/11/test_480.mp4
media1/2017/08/11/test_720.mp4
media1/2017/08/11/test_1080.mp4
3.2 Định dạng link
  • http://{cdn_name}/a_{resource_id}_{application_name}/_definst_/amlst:{transformed_video_path}:template*multiaudio.xml/playlist.m3u8
  • Trong đó: {transformed_video_path} = media1/2017/08/11/test

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất!

Hỗ trợ 24/24h
Hỗ trợ 8AM - 22PM, từ T2-CN
Hỗ trợ 8AM - 24PM, từ T2-CN