Hướng dẫn cài đặt Rate Limit

Rate limit được sử dụng cho mục đích bảo mật. Nó có thể làm chậm các cuộc tấn công brute-force hoặc DDoS bằng cách giới hạn số request đến dựa trên số lần 1 IP truy cập hoặc số lần Url được truy cập. Để bật tính năng này, bạn làm như sau:

Bước 1: Login vào VegaCDN Portal
Bước 2: Chọn CDN resource cần bật tính năng Rate Limit >> Click chọn Firewall Setting
image
Bước 3: Tích chọn Enable Rate Limiting và Chọn loại Rate-Limit Type
- By Uri: Nếu uri có số truy cập vượt qua số được set thì sẽ block những request vượt qua số lần uri được truy cập. Số request tính trên 1 server.
image
- By IP Address: Nếu ip client vượt quá số được set thì số request vượt quá của IP đó sẽ bị block 
image
Bước 4: Cập nhật.

Chú ý: Chỉ áp dụng khi sử dụng Resource Type: VOD hoặc Live. Và đồng thời enable tính năng Rate Limit by URI + Mã hóa URL theo đường dẫn thì định dạng link sẽ thay đổi như sau:

2.2 VOD + Mã hóa link theo đường dẫn

Link sau khi mã hóa:
http://971b33f4.vws.vegacdn.vn/iT9awx4tHPZwi_xJtheJjg/831fb76b465e6ccbd99579758d3be441/1535725504/cliptv_vod_v2/_definst_/amlst:storage/video/0/0/3/107028.mp4/playlist.m3u8
How its generated:
$vod_time = time() + 12 * 60 * 60; // khoảng thời gian link hết hạn
$vod_secret = '123456'; // khóa bí mật cấu hình trên VegaCDN Portal
$vod_uri = '/cliptv_vod_v2/_definst_/amlst:storage/video/0/0/3/107028.mp4/playlist.m3u8';
$vod_host = 'http://971b33f4.vws.vegacdn.vn';
$vod_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$vod2_mini_uri = '/cliptv_vod_v2/_definst_/amlst:storage/video/0/0/3/107028.mp4';
$rate_id = md5("$vod_ip$vod_secret");
$vod2_hotkey_noip = str_replace('=', '',strtr(base64_encode(md5("$vod_secret$vod2_mini_uri$vod_time", TRUE)), '+/', '-_'));
$vod2_hotkey = str_replace('=', '',strtr(base64_encode(md5("$vod_secret$vod2_mini_uri$vod_time$vod_ip", TRUE)), '+/', '-_'));
echo '|CDN - Secure link non IP|: ' . $vod_host . '/' . $vod2_hotkey_noip . '/' . $rate_id . '/' . $vod_time . $vod_uri;
echo '|CDN - Secure link with IP|: ' . $vod_host . '/' . $vod2_hotkey . '/' . $rate_id . '/' . $vod_time . $vod_uri;

3.2 LIVE + Mã hóa link theo đường dẫn

Link sau khi mã hóa:
http://97c4f241.vws.vegacdn.vn/11aa45b35b3a09c7e0a558cc93afa43c1c5f0c16/831fb76b465e6ccbd99579758d3be441/1535725849/cliptv_live/vtv1hd/playlist.m3u8
How its generated:
$live_secret = '123456'; // khóa bí mật cấu hình trên VegaCDN Portal
$live_time = time() + 12 * 60 * 60; // khoảng thời gian link hết hạn
$live_host = 'http://97c4f241.vws.vegacdn.vn';
$live_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$live_uri = '/cliptv_live/vtv1hd/playlist.m3u8';
$live2_mini_uri = 'cliptv_live/vtv1hd';
$live2_str = "$live_secret$live2_mini_uri$live_time";
$live2_str_ip = "$live_secret$live_ip$live2_mini_uri$live_time";
$rate_id = md5("$live_ip$live_secret");
$live2_hotkey_noip = sha1($live2_str);
$live2_hotkey = sha1($live2_str_ip);
echo '|CDN - Secure link non IP|: ' . $live_host . '/' . $live2_hotkey_noip . '/' . $rate_id . '/' . $live_time . $live_uri;
echo '|CDN - Secure link with IP|: ' . $live_host . '/' . $live2_hotkey . '/' . $rate_id . '/' . $live_time . $live_uri;

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất!

Hỗ trợ 24/24h
Hỗ trợ 8AM - 22PM, từ T2-CN
Hỗ trợ 8AM - 24PM, từ T2-CN