Secure Token

Giới thiệu

Module mã hóa link được sử dụng để kiểm tra tính xác thưc của link. Nhằm bảo vệ tài nguyên khỏi những truy cập trái phép.

Hướng dẫn cấu hình

Bước 1: Login vào VegaCDN Portal, Chọn resource bạn muốn kích hoạt tính năng mã hóa link

Bước 2: Vào phần cài đặt nâng cao > Chọn mục Mã hóa URL

Bước 3: Chọn loại mã hóa link. Ở đây có 2 loại mã hóa link. Bạn sẽ chọn 1 trong 2 loại: 
1. Mã hóa theo đường dẫn (recommend) -> Link sau khi mã hóa có dạng: http://974c2a3d.vws.vegacdn.vn/5kxL9DuFiKlCaykMVuaBnQ/1535725002/storage/video/0/0/3/107028.mp4
2. Mã hóa theo tham số -> Link sau khi mã hóa có dạng: http://974c2a3d.vws.vegacdn.vn/storage/video/0/0/3/107028.mp4?hotkey=9uWI3k6Jy91qKRKe-lRGjA&time=1535724821

Bước 4: Tạo khóa hoặc bạn có thể điền khóa của riêng mình. Khóa bí mật này sẽ được dùng để tạo link mã hóa.
Ở đây có thêm tùy chọn Bao gồm địa chỉ IP. Nếu bạn chọn tùy chọn này thì IP của client sẽ được thêm vào hàm băm khi tạo link. Việc này sẽ hạn chế được việc share link giữa các client
image
Bước 5: Sau khi đã hoàn thành việc cấu hình bạn chọn CẬP NHẬT

Hướng dẫn tạo link mã hóa

1.Loại resource HTTP pull

1.1 HTTP Pull + Mã hóa link theo tham số

Link sau khi mã hóa:
http://974c2a3d.vws.vegacdn.vn/storage/video/0/0/3/107028.mp4?hotkey=9uWI3k6Jy91qKRKe-lRGjA&time=1535724821
How its generated:
$http_time = time() + 12 * 60 * 60; // khoảng thời gian link hết hạn
$http_secret = '123456'; // khóa bí mật cấu hình trên VegaCDN Portal
$http_uri = '/storage/video/0/0/3/107028.mp4';
$http_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$http_host = 'http://974c2a3d.vws.vegacdn.vn';
$http_hotkey_noip = str_replace('=', '',strtr(base64_encode(md5("$http_secret$http_uri$http_time", TRUE)), '+/', '-_'));
$http_hotkey = str_replace('=', '',strtr(base64_encode(md5("$http_secret$http_uri$http_time$http_ip", TRUE)), '+/', '-_'));
echo '|CDN - Secure link non IP|: ' . $http_host . $http_uri . '?hotkey=' . $http_hotkey_noip . '&time=' . $http_time;
echo '|CDN - Secure link with IP|: ' . $http_host . $http_uri . '?hotkey=' . $http_hotkey . '&time=' . $http_time;

1.2 HTTP Pull + Mã hóa link theo đường dẫn

Link sau khi mã hóa:
http://974c2a3d.vws.vegacdn.vn/5kxL9DuFiKlCaykMVuaBnQ/1535725002/storage/video/0/0/3/107028.mp4
How its generated:
$http_time = time() + 12 * 60 * 60; // khoảng thời gian link hết hạn
$http_secret = '123456'; // khóa bí mật cấu hình trên VegaCDN Portal
$http_uri = '/storage/video/0/0/3/107028.mp4';
$http_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$http_host = 'http://974c2a3d.vws.vegacdn.vn';
$http_hotkey_noip = str_replace('=', '',strtr(base64_encode(md5("$http_secret$http_uri$http_time", TRUE)), '+/', '-_'));
$http_hotkey = str_replace('=', '',strtr(base64_encode(md5("$http_secret$http_uri$http_time$http_ip", TRUE)), '+/', '-_'));
echo '|CDN - Secure link non IP|: ' . $http_host . '/' . $http_hotkey_noip . '/' . $http_time . $http_uri;
echo '|CDN - Secure link with IP|: ' . $http_host . '/' . $http_hotkey . '/' . $http_time . $http_uri;

2.Loại resource VOD

2.1 VOD + Mã hóa link theo tham số

Link sau khi mã hóa:
http://971b33f4.vws.vegacdn.vn/cliptv_vod_v2/_definst_/amlst:storage/video/0/0/3/107028.mp4/playlist.m3u8?hotkey=pBggRxSSEULbwE4B0avKJQ&time=1535725209
How its generated:
$vod_time = time() + 12 * 60 * 60; // khoảng thời gian link hết hạn
$vod_secret = '123456'; // khóa bí mật cấu hình trên VegaCDN Portal
$vod_uri = '/cliptv_vod_v2/_definst_/amlst:storage/video/0/0/3/107028.mp4/playlist.m3u8';
$vod_mini_uri = '_definst_/amlst:storage/video/0/0/3/107028.mp4';
$vod_host = 'http://971b33f4.vws.vegacdn.vn';
$vod_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$vod_hotkey_noip = str_replace('=', '',strtr(base64_encode(md5("$vod_secret$vod_mini_uri$vod_time", TRUE)), '+/', '-_'));
$vod_hotkey = str_replace('=', '',strtr(base64_encode(md5("$vod_secret$vod_mini_uri$vod_time$vod_ip", TRUE)), '+/', '-_'));
echo '|CDN - Secure link non IP|: ' . $vod_host . $vod_uri . '?hotkey=' . $vod_hotkey_noip . '&time=' . $vod_time;
echo '|CDN - Secure link with IP|: ' . $vod_host . $vod_uri . '?hotkey=' . $vod_hotkey . '&time=' . $vod_time;

2.2 VOD + Mã hóa link theo đường dẫn

Link sau khi mã hóa:
http://971b33f4.vws.vegacdn.vn/iT9awx4tHPZwi_xJtheJjg/1535725504/cliptv_vod_v2/_definst_/amlst:storage/video/0/0/3/107028.mp4/playlist.m3u8
How its generated:
$vod_time = time() + 12 * 60 * 60; // khoảng thời gian link hết hạn
$vod_secret = '123456'; // khóa bí mật cấu hình trên VegaCDN Portal
$vod_uri = '/cliptv_vod_v2/_definst_/amlst:storage/video/0/0/3/107028.mp4/playlist.m3u8';
$vod_host = 'http://971b33f4.vws.vegacdn.vn';
$vod_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$vod2_mini_uri = '/cliptv_vod_v2/_definst_/amlst:storage/video/0/0/3/107028.mp4';
$vod2_hotkey_noip = str_replace('=', '',strtr(base64_encode(md5("$vod_secret$vod2_mini_uri$vod_time", TRUE)), '+/', '-_'));
$vod2_hotkey = str_replace('=', '',strtr(base64_encode(md5("$vod_secret$vod2_mini_uri$vod_time$vod_ip", TRUE)), '+/', '-_'));
echo '|CDN - Secure link non IP|: ' . $vod_host . '/' .$vod2_hotkey_noip . '/' . $vod_time . $vod_uri;
echo '|CDN - Secure link with IP|: ' . $vod_host . '/' .$vod2_hotkey . '/' . $vod_time . $vod_uri;

3.Loại resource LIVE

3.1 LIVE + Mã hóa link theo tham số

Link sau khi mã hóa:
http://97c4f241.vws.vegacdn.vn/cliptv_live/vtv1hd/playlist.m3u8?hotkey=529a6cf0315623873d27a0a9efbd917696c11294&time=1535725737
How its generated:
$live_secret = '123456'; // khóa bí mật cấu hình trên VegaCDN Portal
$live_time = time() + 12 * 60 * 60; // khoảng thời gian link hết hạn
$live_uri = '/cliptv_live/vtv1hd/playlist.m3u8';
$live_mini_uri = '/cliptv_live/vtv1hd';
$live_host = 'http://97c4f241.vws.vegacdn.vn';
$live_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$live_str="$live_secret$live_mini_uri$live_time";
$live_str_ip="$live_secret$live_ip$live_mini_uri$live_time";
$live_hotkey_noip = sha1($live_str);
$live_hotkey = sha1($live_str_ip);
echo '|CDN - Secure link non IP|: ' . $live_host . $live_uri . '?hotkey=' . $live_hotkey_noip . '&time=' . $live_time;
echo '|CDN - Secure link with IP|: ' . $live_host . $live_uri . '?hotkey=' . $live_hotkey . '&time=' . $live_time;


3.2 LIVE + Mã hóa link theo đường dẫn

Link sau khi mã hóa:
http://97c4f241.vws.vegacdn.vn/11aa45b35b3a09c7e0a558cc93afa43c1c5f0c16/1535725849/cliptv_live/vtv1hd/playlist.m3u8
How its generated:
$live_secret = '123456'; // khóa bí mật cấu hình trên VegaCDN Portal
$live_time = time() + 12 * 60 * 60; // khoảng thời gian link hết hạn
$live_host = 'http://97c4f241.vws.vegacdn.vn';
$live_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$live_uri = '/cliptv_live/vtv1hd/playlist.m3u8';
$live2_mini_uri = 'cliptv_live/vtv1hd';
$live2_str = "$live_secret$live2_mini_uri$live_time";
$live2_str_ip = "$live_secret$live_ip$live2_mini_uri$live_time";
$live2_hotkey_noip = sha1($live2_str);
$live2_hotkey = sha1($live2_str_ip);
echo '|CDN - Secure link non IP|: ' . $live_host . '/' . $live2_hotkey_noip . '/' . $live_time . $live_uri;
echo '|CDN - Secure link with IP|: ' . $live_host . '/' . $live2_hotkey . '/' . $live_time . $live_uri;
                                       
                                                                                            - Have A Nice Day -

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất!

Hỗ trợ 24/24h
Hỗ trợ 8AM - 22PM, từ T2-CN
Hỗ trợ 8AM - 24PM, từ T2-CN