Hướng dẫn tạo CDN Resource

Sau khi đăng ký và đăng nhập tài khoản quản trị thông qua portal CDN
https://client.vegacdn.vn/login
B1. Chọn "Thêm CDN Resource" từ mục CDN 
image
B2. Khai báo các tham số, thuộc tính cho CDN Resource

image

- Tên resource: Thiết lập tên cho CDN resource
- Giao thức: VEGA’sCDN hỗ trợ cả http và https. Với https có thể sử dụng share ssl (dùng chung ssl với VEGA’s CDN) hoặc sử dụng ssl riêng của khách hàng
- Delivery Type (Chọn kiểu phân phối nội dung): Origin của tôi – Lựa chọn này sẽ sử dụng máy chủ gốc của khách hàng với vài trò là Origin cho cdn resource đang tạo. Sử dụng CDN Storage (Không hỗ trợ LIVE) – Lựa chọn này được lựa chọn khi khách hàng thuê lưu trữ và dữ liệu sẽ được upload lên hệ thống lưu trữ của VEGA’s CDN.
- Origin: Khai báo thông tin Origin. Khách hàng có thể sử dụng địa chỉ ip hoặc tền miền, cùng với giao thức mà máy chủ gốc của khách hàng hỗ trợ http/https.
- Port: Khai báo cổng dịch vụ

Nâng cao: Tính năng "Hỗ trợ nhiều origin" cho phép khách hàng sử dụng nhiều hơn 1 origin, mục đích để đảm bảo cho dịch vụ. Các origin này sẽ hoạt động ở chế độ Actvive/Active hoặc Active/Standby. Có 1 chút ý rằng các máy chủ origin phải đồng nhất về giao thức và cổng dịch vụ sử dụng
image 

- Chế độ Round Robin: VEGA's CDN sẽ ngẫu nhiên truy vấn dữ liệu từ các origin của khác hàng.
- Chế độ Failover: VEGA'S CDN sẽ truy vấn theo cơ chế Active/Standby, khi không truy vấn được máy chủ origin chính thì máy chủ origin còn lại sẽ được sử dụng.
- Chế độ IP Hash: VEGA's CDN sẽ lựa chọn máy chủ origin sẽ sử lý request tiếp theo từ người dùng dựa trên địa chỉ IP của họ.
- Resource Type: Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 3 kiểu của CDN
      + HTTP Pull: VEGA’S sẽ pull (kéo) nội dung từ origin (máy chủ gốc) của khách hàng.
      + LIVE: sử dụng cho các dịch vụ live streaming
      + VoD: sử dụng đối với dịch vụ Video on Demand

image

Ví dụ triển khai 1 CDN Resource mẫu:
- Ví dụ với khách hàng có domain example.com có địa chỉ máy chủ gốc (Origin) là 118.70.235.68
image
Sau khi tạo, CDN Resource sẽ có giá trị sau khoảng 5-10 phút. Trạng thái CDN Resource là "Hoạt động"
Thông tin CDN Resource sau khi được khởi tạo thành công
image
Link truy cập sau CDN có dạng http://75de45cc.vws.vegacdn.vn

Link gốc: http://example.com/index.html
Link sau CDN: http://75de45cc.vws.vegacdn.vn/index.html

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất!

Hỗ trợ 24/24h
Hỗ trợ 8AM - 22PM, từ T2-CN
Hỗ trợ 8AM - 24PM, từ T2-CN